Conference

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP 2013), 28-30 March 2013, Chiang Mai, Thailand) (ISBN: 0000000000)
ชาติ
28 - 30 มีนาคม 2013
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารโพลีแซคาร์ไรด์จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัจจีกลุ่ม Gracilaria sp. เพื่อผลิตฟิล์มที่รับประทานได้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2012 - 18 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มี.ค. 2013 - 1 เม.ย. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมสาหร่ายและแพลงค์ตอนแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ในด้านการประยุกต์ใช้ทรัพยากรสาหร่าย (Applied Algal Resources) ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นิสิต สมาชิกชมรมสาหร่ายและแพลงต์แห่งประเทศไทยในงานเรื่องการผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้,28 มี.ค. 2013 - 30 มี.ค. 2013