Journal

Article
Growth and production of the Thai agarophyte cultured using the effluent seawater from shrimp culture
Journal
Hydrobiologia (ISSN: 00188158)
Volume
512
Issue
1
Year
มกราคม - ตุลาคม 2004
Page
117-126
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :2nd Algae World Asia2009, Swissotel Nai Park Bangkok การใช้ประโยชน์ :Integrated Aquaculture with seaweed for recovering coastal environment and production of co-product feed and bioenergy,29 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),16 มิ.ย. 2003 - 30 พ.ย. 2005

แสดงความคิดเห็น

(0)