Journal

Article
Components and Antimicrobial Activity of Polysaccharides Extracted from Thai Brown Seaweeds
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
44
Issue
2
Year
มีนาคม - เมษายน 2010
Page
220-233
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,16 มี.ค. 2011 - 18 มิ.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์น้ำ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย,31 ม.ค. 2011 - 1 มี.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 Aug 2011 - 20 Aug 2012,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012