Journal

Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand
Indian Journal of Geo-Marine Sciences (ISSN: 09751033)
43
12
-
ธันวาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015