Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Microbiology), Louisiana State University , U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรัชนี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรัชนี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 36
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008596 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สวพ. มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจโรคไวรัสกล้วยไม้โดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา,27 มิ.ย. 2008 - 27 มิ.ย. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Making Ochratoxin A – specific monoclonal antibody for development of the detection kit แหล่งทุน :Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, Kasetsart University Institute for Advanced Studies, Kasetsart University (CASAF, NRU-KU),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031498 ชื่อวิชา Special Problems,1 เม.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,1 พ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,5 พ.ย. 2012 - 29 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,4 พ.ย. 2013 - 28 มี.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,18 ส.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031491 ชื่อวิชา Research Techniques in Plant Pathology,18 ก.ย. 2013 - 28 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินฯ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),24 ก.พ. 2012 - 24 เม.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031481 ชื่อวิชา Diagnosis of Plant Diseases,13 ต.ค. 2014 - 13 ต.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ม.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,3 มิ.ย. 2013 - 28 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,14 ต.ค. 2014 - 14 ต.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008674 ชื่อวิชา Serology for Plant Pathogen Diagnosis,14 ก.ย. 2015 - 28 ก.ย. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034431 ชื่อวิชา Molec Tech Agri Biotech,10 ก.พ. 2009 - 17 ก.พ. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,8 ก.ย. 2010 - 8 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ,16 มี.ค. 2010 - 16 มี.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย แหล่งทุน :ภาควิช่าโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008596 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,2 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จ.ปทุมธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตแอนติบอดีเพื่อสร้างชุดตรวจสอบ,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,16 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,14 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,3 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของรัชนี 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 10
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างโรคพืช แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ที่คลินิกสุขภาพพืช,1 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อ TMV ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและตรวจสอบตัวอย่างโรคพืช สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมเพื่อตรวจโรคพืชที่เกิดเชื้อไวรัสในกลุ่มทอสโพไวรัส,1 ม.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการกับนักวิจัย วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ tospovirus,1 มิ.ย. 2008 - 25 พ.ค. 2012
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส CaCv ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรสวนกล้วยไม้ การใช้ประโยชน์ :โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่องการผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ต่างๆ ให้ปลอดโรคไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ,1 ต.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส MYSV ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012