Conference

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ISBN: 9789747870251)
ชาติ
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อ TMV ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031481 ชื่อวิชา Diagnosis of Plant Diseases,13 ต.ค. 2014 - 13 ต.ค. 2014