Journal

Biological and molecular characterization of tospoviruses in Thailand
ARCHIVES OF VIROLOGY (ISSN: 03048608)
153
3
571-577
มีนาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในแตง ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ โดยเพลี้ยไฟ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,8 ก.ย. 2010 - 8 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ,16 มี.ค. 2010 - 16 มี.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสด้วยแอนติซีรัมต่อเชื้อ CaCV,9 มี.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010