Journal

Australasian Plant Pathology (ISSN: 08153191)
41
3
-
พฤษภาคม - มิถุนายน 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส MYSV ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014