Search Result of "Bees"

About 44 results
Img

งานวิจัย

จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. สุจินันท์ มีไล้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, Imgดร. สุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian

ผู้แต่ง:ImgWayo, K, ImgMrs.Chama Inson, Assistant Professor, ImgStewart, AB, ImgBumrungsri, S,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bees of natural forests, teak plantations and agricultural fields in Thailand.

ผู้แต่ง:ImgTadauchi Osamu, ImgDr.Wattanachai Tasen, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชุมชีพของเชื้อแอคติโนมัยซีทจากผึ้งพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ผึ้ง(Order Hymenoptera: Superfamily Apoidea)แมลงผสมเกสรสบู่ดำ (Jatropha curcus L.)ในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตพรอพอลิสและผลิตภัณฑ์พรอพอลิส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วนิดา อ่วมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Bees (Hymenoptera: Apoidea) as Insect Pollinators on Physic nuts (Euphorbiaceae: Jatropha curcas L.) in Thailand

ผู้เขียน:Imgชามา อินซอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgยุวรินทร์ บุญทบ, Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ImgKosol Chareansom, Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Stingless bees were observed in four types of undisturbed forest: dry dipterocarp forest (DDF), upper mixed deciduous forest (UMDF), lower mixed deciduous forest (LMDF) and dry evergreen forest (DEF) during April 2004 to March 2005 to determine the diversity and abundance of stingless bees. Monthly sampling was performed using honey-bait traps. Diversity was analysed using the Shannon- Weiner diversity index. Species abundance was computed for each forest type. Three genera and eleven species (Trigona ventralis, T. collina, T. sirindhornae, T. terminata, T. apicalis, T. thoracica, T. canifrons, T. fuscobalteata, T. melina, Pariotrigona pendleburyi and Lisotrigona cacciae) were recorded; Trigona ventralis, T. sirindhornae, T. collina and T. terminata were the most abundant. Species diversity indices ranged from 0.63 (DDF) to 0.86 (LMDF). Species richness and abundance data indicated the following clustering of forest types based on the stingless bee fauna: (((LMDF+UMDF) + DDF) + DEF). Stingless bees were most abundant during cooler, drier months and in seasons and forest types where the percentage of light transmittance was the greatest.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 444 - 456 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Diversity of Stingless Bees and Host Plants in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province

ผู้เขียน:Imgยุวรินทร์ บุญทบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเดชา วิวัฒน์วิทยา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีวประวัติและความชอบในการเลือกชนิดพืชในการทำรังของผึ้งเจาะหลอดไม้ (Ceratina spp. และ Pithitis smaragdula (F.) (Anthophoridae)

ผู้เขียน:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

During January 1987, at Kampangsan Campus, Kasetsart University Nakornpratom, small carpenter bees, Ceratina spp. were observed to choose the twigs prepared for nesting site in the following order : mulberry (Morus indica L.) 2.7%, sesbania (Sesbania javanica Mg.) 2.2%, eupatorium (Eupatorium odoratum L.) 2.4% and lantana (Lantana camara L.) 0.8%; and Pithitis smaragdula choosed mulberry 1.4%, sesbania 10%, eupatorium 0.5% and lantana 0.3% However, in May1988, Ceratina spp. was noticed to prefer mulberry 6.9% and eupatorium 2.9% while P. smaragdula choose mulberry 3.7% and eupatorium 2.0%. No size preference in length (15 or 30 cm) on diameter of twig pith (3.0-3.9 or 4.0-4.9 mm) were found between the 2 species in mulberry, yet they preferred eupatorium of 30 cm. at the longest with width of 3.0-3.9 mm. Egg, larval and pupal stages of C. cognata were 1-3, 7-11, and 12-15 days respectively while those of P. smaragdula were 2-3, 10-15 and 14-16 days respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 2, Apr 92 - Jun 92, Page 126 - 130 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว เยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Diversity of Actinomycetes Associated in Insect , Bacterial Systematic

Resume

123