การประเมินประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงบางชนิดในสกุล Tetragonula (Apidae: Meliponinae), ในสภาวะโรงเรือน