Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Aphis craccivoraApis dorsataCassava mealybugCOIcollective decision makingCollective decision-makingconsensuscowpea aphidDiversityDNA sequenceDung-utilizing insectsElongation factor–1 alphaEntomologyGenetic variationgeographic variationgeometric morphometricsGiant honeybeegreater waxmothgroup movementHaplotypeHeterorhabditishoney beehost raceIndividual behaviourInsect decomposerinsect pestInsecticide susceptibilityIsthmus of Kralocal adaptationmicrosatellitesMigrationmitochondrial COImitochondrial DNAmorphometicsNematode-bacterila symbiontPhenacoccus manihotiPopulation geneticpopulation structureRacA geneStingless beesswarmingTeakteak beehole borerTetragonilla collinaTetragonula fuscobalteataTetragonula fuscobalteata Tetragonula pagdeniwing venation patternXyleutes ceramicusXyleutes ceramicus Walkerการควบคุมโดยชีววิธีการป้องกันกำจัดความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมความอ่อนแอต่อสารฆ่าแมลงโครงสร้างทางพันธุกรรมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯจีโอเมตริกจุดกำเนิดลูกผสมชันโรงชีววิธีดีเอ็นเอบาร์โคดต้นสักแตนเบียนแบคทีเรียบีทีแบคทีเรียร่วมอาศัยแบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยแบคทีเรียอาศัยแบบทุติยภูมิปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชากรประชากรผีเสื้อประสิทธิภาพการผสมเกสรป่าชายเลนผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักผึ้งตัวผู้ผึ้งพันธุ์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพลี้ยอ่อนถั่วภาวะโลกร้อนมวนน้ำมอร์โฟเมตริกมอร์โฟเมทริกส์แมลงดานาแมลงพาหะแมลงอาศัยยีน RecAยีน vip3ระดับเศรษฐกิจโรงเรือนลักษณะทางพันธุศาสตร์ลำดับนิวคลีโอไทด์สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนกินรังผึ้งอัตราส่วนเพศอาหารเทียม

  Interest

  Entomology, Apiculture, Bee biodiversity, Population genetic

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in ThailandNitjarunkul A., Rattanawannee A., Noosidum A.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 453-462
  0
  2Analysis of genetic variation among cowpea aphid (Hemiptera: Aphididae) populations evidenced from mitochondrial and nuclear DNA sequencesRattanawannee A., Wongsa K., Duangphakdee O.2021Annals of the Entomological Society of America
  113(3),pp. 149-159
  0
  3Genetic variation of cassava mealybug, phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae), based on dna sequences from mitochondrial and nuclear genesRattanawannee A., Chongrattanameteekul W.2016Walailak Journal of Science and Technology
  13(2),pp. 123-132
  3
  4Genetic structure of teak beehole borer, Xyleutes ceramicus (Lepidoptera: Cossidae), in northern ThailandPanyamang A., Duangpakdee O., Rattanawannee A.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 66-74
  3
  5Gender and species identification of four native honey bees (Apidae: Apis) in Thailand based on wing morphometic analysisRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2010Annals of the Entomological Society of America
  103(6),pp. 965-970
  11
  6Genetic structure of the aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) from Thailand inferred from mitochondrial COI gene sequenceWongsa K., Duangphakdee O., Rattanawannee A.2017Journal of Insect Science
  17(4)
  7
  7How does a swarm of the giant Asian honeybee Apis dorsata reach consensus? A study of the individual behaviour of scout beesMakinson J.C., Makinson J.C., Schaerf T.M., Schaerf T.M., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B.P., Beekman M.2016Insectes Sociaux
  63(3),pp. 395-406
  4
  8Genetic characterization of exotic commercial honey bee (Hymenoptera: Apidae) populations in Thailand reveals high genetic diversity and low population substructureRattanawannee A., Duangphakdee O., Chanchao C., Teerapakpinyo C., Warrit N., Wongsiri S., Oldroyd B.P.2020Journal of Economic Entomology
  113(1),pp. 34-42
  1
  9Mitochondrial sequencing and geometric morphometrics suggest two clades in the Tetragonilla collina (Apidae: Meliponini) population of ThailandRattanawannee A., Jeratthitikul E., Duangpakdee O., Oldroyd B.2017Apidologie
  48(6),pp. 719-731
  4
  10Morphometric and genetic variation of small dwarf honeybees apis andreniformis smith, 1858 in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2007Insect Science
  14(6),pp. 451-460
  13
  11Geometric morphometric analysis of giant honeybee (Apis dorsata Fabricius, 1793) populations in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2012Journal of Asia-Pacific Entomology
  15(4),pp. 611-618
  5
  12No evidence that habitat disturbance affects mating frequency in the giant honey bee Apis dorsataRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S., Oldroyd B.2012Apidologie
  43(6),pp. 761-770
  1
  13Insect diversity during different stages of asiatic elephant dung deterioration in eastern ThailandRattanawannee A., Duangpukdee O., Poolprasert P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 387-397
  0
  14Discrimination of two Tetragonula (Apidae: Meliponini) species in Thailand using geometric morphometric analysis of wing venationRattanawannee A., Duangpakdee O., Rod-Im P., Hepburn R.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 700-710
  1
  15Genetic structure of a giant honey bee (Apis dorsata) population in northern Thailand: Implications for conservationRattanawannee A., Chanchao C., Lim J., Wongsiri S., Oldroyd B.2013Insect Conservation and Diversity
  6(1),pp. 38-44
  10
  16Genetic Diversity of Apis spp. in Thailand Inferred from 28S rRNA Nuclear and Cytochrome b Mitochondrial Gene SequencesMeemongkolkiat T., Rattanawannee A., Chanchao C.2019Psyche (London)
  2019
  1
  17Consensus building in giant Asian honeybee, Apis dorsata, swarms onthe moveMakinson J., Schaerf T., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B., Beekman M.2014Animal Behaviour
  93,pp. 191-199
  6