Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Aphis craccivoraApis dorsataAsian elephantBee biodiversityBelostomotidaeBiocontrolCassava mealybugCOIcollective decision makingCollective decision-makingconsensuscowpea aphidDiversityDNA sequenceDung-utilizing insectsElongation factor–1 alphaEntomologyEntomopathogenic nematodeFlavonoidsForaging behaviorgenetic distancegenetic diversityGenetic structuregenetic variationgeometric morphometricsGiant honeybeegreater waxmothGreenhousegroup movementHaplotypeHeat TreatmentHeterorhabditisHoneyhoney beehost raceIndividual behaviourInsect decomposerinsect pestInsecticide susceptibilityIsthmus of Kralocal adaptationmicrosatellitesMigrationmitochondrial COImitochondrial DNAmorphometicsNematode-bacterila symbiontPhenacoccus manihotiStingless beestingless beesSwarmingTetragonula pagdeniXyleutes ceramicusXyleutes ceramicus Walkerการควบคุมโดยชีววิธีโครงสร้างทางพันธุกรรมชันโรงชีววิธีชุมชนดีเอ็นเอบาร์โคดต้นสักแตนเบียนแบคทีเรียบีทีแบคทีเรียร่วมอาศัยแบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยแบคทีเรียอาศัยแบบทุติยภูมิปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชากรประชากรผีเสื้อประสิทธิภาพการผสมเกสรปศุสัตว์ป่าชายเลนผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักผึ้งตัวผู้ผึ้งพันธุ์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพลี้ยอ่อนถั่วภาวะโลกร้อนมวนน้ำมอร์โฟเมตริกมอร์โฟเมทริกส์แมลงแมลงดานาแมลงพาหะแมลงอาศัยยีน RecAยีน vip3ระดับเศรษฐกิจโรงเรือนลักษณะทางพันธุศาสตร์ลำดับนิวคลีโอไทด์สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหน่วยวิจัยหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนกินรังผึ้งอนุรักษ์อัตราส่วนเพศอาหารเทียม

  Interest

  Entomology, Apiculture, Bee biodiversity, Population genetic

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา
  • ก.พ. 2565 - มี.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Gender and species identification of four native honey bees (Apidae: Apis) in Thailand based on wing morphometic analysisRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2010Annals of the Entomological Society of America
  103(6),pp. 965-970
  15
  2Morphometric and genetic variation of small dwarf honeybees apis andreniformis smith, 1858 in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2007Insect Science
  14(6),pp. 451-460
  13
  3Geometric morphometric analysis of giant honeybee (Apis dorsata Fabricius, 1793) populations in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2012Journal of Asia-Pacific Entomology
  15(4),pp. 611-618
  11
  4Genetic structure of a giant honey bee (Apis dorsata) population in northern Thailand: Implications for conservationRattanawannee A., Chanchao C., Lim J., Wongsiri S., Oldroyd B.2013Insect Conservation and Diversity
  6(1),pp. 38-44
  11
  5Genetic structure of the aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) from Thailand inferred from mitochondrial COI gene sequenceWongsa K., Duangphakdee O., Rattanawannee A.2017Journal of Insect Science
  17(4)
  11
  6Consensus building in giant Asian honeybee, Apis dorsata, swarms onthe moveMakinson J., Schaerf T., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B., Beekman M.2014Animal Behaviour
  93,pp. 191-199
  9
  7Genetic Diversity of Apis spp. in Thailand Inferred from 28S rRNA Nuclear and Cytochrome b Mitochondrial Gene SequencesMeemongkolkiat T., Rattanawannee A., Chanchao C.2019Psyche (London)
  2019
  7
  8Mitochondrial sequencing and geometric morphometrics suggest two clades in the Tetragonilla collina (Apidae: Meliponini) population of ThailandRattanawannee A., Jeratthitikul E., Duangpakdee O., Oldroyd B.2017Apidologie
  48(6),pp. 719-731
  6
  9Genetic variation of cassava mealybug, phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae), based on dna sequences from mitochondrial and nuclear genesRattanawannee A., Chongrattanameteekul W.2016Walailak Journal of Science and Technology
  13(2),pp. 123-132
  5
  10How does a swarm of the giant Asian honeybee Apis dorsata reach consensus? A study of the individual behaviour of scout beesMakinson J.C., Makinson J.C., Schaerf T.M., Schaerf T.M., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B.P., Beekman M.2016Insectes Sociaux
  63(3),pp. 395-406
  4
  11Genetic structure of teak beehole borer, Xyleutes ceramicus (Lepidoptera: Cossidae), in northern ThailandPanyamang A., Duangpakdee O., Rattanawannee A.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 66-74
  3
  12No evidence that habitat disturbance affects mating frequency in the giant honey bee Apis dorsataRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S., Oldroyd B.2012Apidologie
  43(6),pp. 761-770
  3
  13Insect diversity during different stages of asiatic elephant dung deterioration in eastern ThailandRattanawannee A., Duangpukdee O., Poolprasert P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 387-397
  2
  14Discrimination of two Tetragonula (Apidae: Meliponini) species in Thailand using geometric morphometric analysis of wing venationRattanawannee A., Duangpakdee O., Rod-Im P., Hepburn R.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 700-710
  2
  15Genetic characterization of exotic commercial honey bee (Hymenoptera: Apidae) populations in Thailand reveals high genetic diversity and low population substructureRattanawannee A., Duangphakdee O., Chanchao C., Teerapakpinyo C., Warrit N., Wongsiri S., Oldroyd B.P.2020Journal of Economic Entomology
  113(1),pp. 34-42
  2
  16Physicochemical Properties, Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Potential of Stingless Bee (Heterotrigona Itama) Honey From ThailandKanyanat W., Thitipan M., Orawan D., Sehanat P., Rattanawannee A.2023Current Research in Nutrition and Food Science
  11(1),pp. 246-257
  2
  17Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in ThailandNitjarunkul A., Rattanawannee A., Noosidum A.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 453-462
  1
  18Pollination efficacy of stingless bees, Tetragonula pagdeni Schwarz (Apidae: Meliponini), on greenhouse tomatoes (Solanum lycopersicum Linnaeus)Wongsa K., Duangphakdee O., Rattanawannee A.2023PeerJ
  11
  0
  19Ecological Service Potential of Apis dorsata in ThailandRattanawannee A., Rod-Im P., Duangphakdee O.2023Role of Giant Honeybees in Natural and Agricultural Systems
  ,pp. 123-149
  0
  20Analysis of genetic variation among cowpea aphid (Hemiptera: Aphididae) populations evidenced from mitochondrial and nuclear DNA sequencesRattanawannee A., Wongsa K., Duangphakdee O.2021Annals of the Entomological Society of America
  113(3),pp. 149-159
  0