Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
 • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

Expertise Cloud

Adjuvantbiological controlbotanical insecticideBracon hebetorCOIcold storageCollembolacrude extractDEETdiatomaceous earthECO2FUMEelectronic noseElongation factor–1 alphaEmbelia ribesentomopathogenic nematodeEntomopathogenic nematodesessential oilsExcito-repellencyfeeding deterrentFire retardant gelflat grain beetleflea beetlesfumigantgas sensorgenetic variationGreater wax mothgrowth inhibitionHaplotypeHeterorhabditishost findinghost recognitioninsect detectorInsect parasitoidInsect pestsirritancyKho HongLitsea cubebaLitsea salicifoliamaizeMelaleuca leucadendronOpisina arenosellaOryctes rhinocerosPCAPlutella xylostellapost-harvest insect pestPrince of Songkhla Universityreservation arearice mothsex ratioSitophilus zeamaissmart agricultureSoil volatile fingerprintSpodoptera lituraSteinernemaการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)การป้องกันกำจัดเกษตรอัจฉริยะข้าวโพดข้าวอินทรีย์ความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องตรวจจับแมลงจมูกอิเล็กทรอนิกส์ชันโรงเชื้อก่อโรคกับแมลงด้วงถั่วเขียวด้วงถั่วเหลืองด้วงหมัดผัก (flea beetle)ดีเอ็นเอบาร์โคดต้นสักแตนเบียนแตนเบียนบราคอนถั่วเขียวเทคโนโลยีการเกษตรบาซิลัส ทรูริงเยนซิสแบคทีเรียประชากรผีเสื้อประสิทธิภาพการผสมเกสรผักอินทรีย์ผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักแมลงทางการเกษตร (Agricultural entomology)แมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวแมลงหางหนีบแมลงอาศัยโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กโรงเรือนอัจฉริยะวาโปเมทศัตรูธรรมชาติศัตรูแมลงสวนป่าแม่ลี้สักสารจับใบสารรมสารเสริมประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผัก

Interest

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenci nematode (EPN), การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control), แมลงทางการเกษตร (Agricultural entomology)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Excito-repellency properties of essential oils from Melaleuca leucadendron L., Litsea cubeba (Lour.) Persoon, and Litsea salicifolia (Nees) on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2008Journal of Vector Ecology
33(2),pp. 305-312
39
2Characterization of new entomopathogenic nematodes from thailand: Foraging behavior and virulence to the greater wax moth, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)Noosidum A., Hodson A., Lewis E., Chandrapatva A.2010Journal of Nematology
42(4),pp. 281-291
19
3Synergistic repellent and irritant effect of combined essential oils on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2014Journal of Vector Ecology
39(2),pp. 298-305
17
4Efficacy of Steinernema spp. plus anti-desiccants to control two serious foliage pests of vegetable crops, Spodoptera litura F. and Plutella xylostella L.Noosidum A., Satwong P., Chandrapatya A., Lewis E.2016Biological Control
97,pp. 48-56
11
5Development and application of electronic nose for agricultural robotSiyang S., Lorwongtragool P., Noosidum A., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
8
6Effect of cold storage on development of Habrobracon hebetor (Say) (braconidae: Hymenoptera) reared on Corcyra cephalonica stainton (Lepidoptera: Pyralidae)Noosidum A., Somsri W., Chandrapatya A.2020Walailak Journal of Science and Technology
17(2),pp. 128-138
0
7Biological control potential of entomopathogenic nematodes against the striped flea beetle, Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)Noosidum A., Mangtab S., Mangtab S., Lewis E.E.2020Crop Protection
0
8Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in ThailandNitjarunkul A., Rattanawannee A., Noosidum A.2020Agriculture and Natural Resources
54(4),pp. 453-462
0