Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  28S rRNAAdjuvantAedes aegyptiagricultural technologyBedding substrates in the cattlebeet armywormBiocontrolbiocontrol agentbiological controlBiological control agentbotanical insecticideBracon hebetorBrassicaCOIcold storageCollembolacommon cutwormcrude extractDEETdiatomaceous earthECO2FUMEEntomopathogenic nematodesessential oilsExcito-repellencyfeeding deterrentFire retardant gelflat grain beetleflea beetlesfumigantgas sensorgenetic variationgreater wax mothHeterorhabditishost findinghost recognitionInfective juvenileinsect detectorInsect parasitoidInsect pestsirritancyKho HongLanding of a flylepidopteraLitsea cubebaLitsea salicifoliamaizeMelaleuca leucadendronNematode-bacterila symbiontOpisina arenosellaOryctes rhinocerosPCAPlutella xylostellapost-harvest insect pestPrince of Songkhla UniversityRacA genereservation arearice mothsex ratioSitophilus zeamaissmart agricultureSoil persistence Soil volatile fingerprintSpodoptera lituraSteinernemaการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)การป้องกันกำจัดเกษตรอัจฉริยะเกษตรอินทรีย์ข้าวโพดข้าวอินทรีย์ความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องตรวจจับแมลงจมูกอิเล็กทรอนิกส์ชันโรงเชื้อก่อโรคกับแมลงด้วงถั่วเขียวด้วงถั่วเหลืองด้วงหมัดผัก (flea beetle)ดีเอ็นเอบาร์โคดต้นสักแตนเบียนแตนเบียนบราคอนถั่วเขียวเทคโนโลยีการเกษตรบาซิลัส ทรูริงเยนซิสแบคทีเรียแบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยประชากรผีเสื้อประสิทธิภาพการผสมเกสรผักอินทรีย์ผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักแมลงทางการเกษตร (Agricultural entomology)แมลงวันคอกสัตว์แมลงศัตรูพืชไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนกินรังผึ้ง

  Interest

  ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenci nematode (EPN), การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control), แมลงทางการเกษตร (Agricultural entomology)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2561 - ก.พ. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรืหารและวางแผน คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Excito-repellency properties of essential oils from Melaleuca leucadendron L., Litsea cubeba (Lour.) Persoon, and Litsea salicifolia (Nees) on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2008Journal of Vector Ecology
  33(2),pp. 305-312
  50
  2Synergistic repellent and irritant effect of combined essential oils on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2014Journal of Vector Ecology
  39(2),pp. 298-305
  38
  3Characterization of new entomopathogenic nematodes from thailand: Foraging behavior and virulence to the greater wax moth, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)Noosidum A., Hodson A., Lewis E., Chandrapatva A.2010Journal of Nematology
  42(4),pp. 281-291
  29
  4Efficacy of Steinernema spp. plus anti-desiccants to control two serious foliage pests of vegetable crops, Spodoptera litura F. and Plutella xylostella L.Noosidum A., Satwong P., Chandrapatya A., Lewis E.2016Biological Control
  97,pp. 48-56
  15
  5Development and application of electronic nose for agricultural robotSiyang S., Lorwongtragool P., Noosidum A., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  11
  6Biological control potential of entomopathogenic nematodes against the striped flea beetle, Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)Noosidum A., Mangtab S., Mangtab S., Lewis E.E.2020Crop Protection
  7
  7Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in ThailandNitjarunkul A., Rattanawannee A., Noosidum A.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 453-462
  1
  8Occurrence of entomopathogenic nematodes, Oscheius myriophilus Poinar in Thailand: Preliminary characterization of novel isolates and biological control potential against insect pestsOnwong R., Onwong R., Sumaya N.H., Nitjarunkul A., Kerdim S., Khwanket N., Noosidum A.2023Journal of Applied Entomology
  1
  9Effect of cold storage on development of Habrobracon hebetor (Say) (braconidae: Hymenoptera) reared on Corcyra cephalonica stainton (Lepidoptera: Pyralidae)Noosidum A., Somsri W., Chandrapatya A.2020Walailak Journal of Science and Technology
  17(2),pp. 128-138
  1
  10Productivity of five entomopathogenic nematodes in Galleria mellonella L. and their persistence in soil under laboratory conditionsNoitubtim P., Noitubtim P., Caoili B.L., Noosidum A.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(2),pp. 667-678
  0