การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตพรอพอลิสและผลิตภัณฑ์พรอพอลิส

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial activity and phenolic content of propolis from four different areas of Thailand", International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016, หน้า 77-82
Publish Year International Petty Patent 1
2016 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proponey", นางชามา พานแก้ว และ นางสาววนิดา อ่วมเจริญ, 2016