Search Result of "บอระเพ็ด"

About 107 results
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญเสริม ใจดีเฉย, Imgศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและบ ริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชในบึงบอระเพ็ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำนายการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการการใช้ที่ดินสำหรับบึงบอระเพ็ด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Ashish Sharma, Imgนายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
123456