Conference

ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ชาติ
24 - 26 มีนาคม 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-