ความหลากหลายของพรรณพืชน้ำและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด

Publish Year National Journal 1
2010 exนางสาวไพริน สุดทัง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ Special, กันยายน 2010, หน้า 21-31
Publish Year National Conference 3
2011 exไพริน สุดทัง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายแนวดิ่งในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวไพริน สุดทัง, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนางสาวภัทรานิดา โลหะกุล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ค่ารงควัตถุเพื่อวัดมวลชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย