Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Water Resources Engineering ), The University of New South Wales , ออสเตรเลีย, 2538

  Expertise Cloud

  FLEXLGeographic Information SystemGeoinformaticsGLEAM V3.5aHANTShydroclimatologyHydrodynamic ModelHydrologic ModelHydrological modelHydrologyIHACRES modelInfraredRadar rainfallRemote SensingRepresentation concentration pathways (RCPs)RMA11 ModelRMA2 Modelrooting depthRunoff coefficientrunoff estimationupper Ping River basinZ-R relationshipการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขื่อนภูมิพลคริกกิ้งคลื่นไมโครเวฟความชื้นในดินโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำฐานข้อมูลดชันี NDVIดชันีการ ขาดแคลนความชน้ืดัชนี์NDIIดัชนีความแตกต่างจากค่าปกติของ แบนด์ผสมของภัยแล้งดัชนีแตกต่างจากค่าปกติของพืชพรรณดัชนีฝนมาตรฐาน (SPI)ต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดน้ำท่วมเทคนิคการดาวน์สเกล ทางสถิติเทคนิคการดาวน์สเกลทางสถิติเทคนิคการรบัรรู้ะยะไกลเทคนิคดาวสเกลลิ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน้ำน้ำท่วมบึงบอระเพ็ดแบบจา ลองภูมิอากาศโลกแบบจำ ลองแบบกง่ึกระจำยตวัแบบจำลอง FLDWAVแบบจำลอง FLEXLแบบจำลอง FLEX-Topoแบบจำลอง Modified NAMแบบจำลอง RMA11แบบจำลอง RMA2แบบจำลอง URBSแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบกึ่งกระจายตัวแบบจำลองแบบลมัพ์แบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบจำลองอุทกวิทยาปริมาณตะกอนปริมาตรป่าไม้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดแบบบูรณาการแผนการจัดการแบบบูรณาการฝนกรดิแบบรายเดอืนฝนจาก ผลติภณัฑ ์CHIRPSฝนจากสถานีตรวจวดัพื้นที่ที่สีถานีวัดน้้ำท่าโพรไฟล์ความชื้นในดินภาคเหนือภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยภาพถ่ายดาวเทียมระบบการพยากรณ์น้ำท่วมตามเวลาจริงระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงระบบช่วยตัดสินใจระบบฐานข้อมูลระบบแบบจำลองคณิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้า ปิงตอนบนลุ่มน้า ปิงตอนบน ลุ่มน้า ปิงตอนบน ลุ่มนํ้ายมลุ่มน้ำลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีนลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำยมวธิโีคง้ทบัทวีวิธีการเคลื่อนค่าเฉลี่ยแบบ ถ่วงน้า หนกัศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิงสภาพความแหง้แลง้สมการการสูญเสียดินสากลฉบับปรับปรุง ( RUSLE)อินฟราเรดอุณหภูมิ เฉลี่ยรายวันัยแล้ง

  Interest

  Hydrology, Water Resources Development, Mathematical Modelling, Flood Management

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of land cover on runoff coefficientSriwongsitanon N., Taesombat W.2011Journal of Hydrology
  410(3-4),pp. 226-238
  140
  2Climate controls how ecosystems size the root zone storage capacity at catchment scaleGao H., Hrachowitz M., Schymanski S., Fenicia F., Fenicia F., Sriwongsitanon N., Savenije H., Savenije H.2014Geophysical Research Letters
  41(22),pp. 7916-7923
  129
  3Influence of atmospheric correction and number of sampling points on the accuracy of water clarity assessment using remote sensing applicationSriwongsitanon N., Surakit K., Thianpopirug S.2011Journal of Hydrology
  401(3-4),pp. 203-220
  51
  4Comparing the Normalized Difference Infrared Index (NDII) with root zone storage in a lumped conceptual modelSriwongsitanon N., Gao H., Savenije H., Maekan E., Saengsawang S., Thianpopirug S.2016Hydrology and Earth System Sciences
  20(8),pp. 3361-3377
  34
  5Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniquesTaesombat W., Sriwongsitanon N.2009ScienceAsia
  35(3),pp. 268-275
  31
  6Validation of seven global remotely sensed ET products across Thailand using water balance measurements and land use classificationsSriwongsitanon N., Suwawong T., Thianpopirug S., Williams J., Jia L., Bastiaanssen W.2020Journal of Hydrology: Regional Studies
  30
  26
  7Accounting for the influence of vegetation and landscape improves model transferability in a tropical savannah regionGao H., Hrachowitz M., Sriwongsitanon N., Fenicia F., Gharari S., Gharari S., Gharari S., Savenije H.H.G.2016Water Resources Research
  52(10),pp. 7999-8022
  23
  8Climatological Z-R relationship for radar rainfall estimation in the upper Ping river basinMapiam P., Sriwongsitanon N.2008ScienceAsia
  34(2),pp. 215-222
  21
  9Estimation of the URBS model parameters for flood estimation of ungauged catchments in the upper Ping river basin, ThailandMapiam P., Sriwongsitanon N.2009ScienceAsia
  35(1),pp. 49-56
  21
  10The Normalized Difference Infrared Index (NDII) as a proxy for soil moisture storage in hydrological modellingSriwongsitanon N., Gao H., Savenije H., Maekan E., Saengsawang S., Thianpopirug S.2015Hydrology and Earth System Sciences Discussions
  12(8),pp. 8419-8457
  20
  11Flood investigation in the Upper Ping River basin using mathematical modelsTaesombat W., Sriwongsitanon N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 152-166
  13
  12An investigation of the relationship between the flood wave speed and parameters in runoff-routing modelsSriwongsitanon N., Ball J.E., Cordery I.1998Hydrological Sciences Journal
  43(2),pp. 197-213
  13
  13Effects of rain gauge temporal resolution on the specification of a Z-R relationshipMapiam P., Sriwongsitanon N., Chumchean S., Sharma A.2009Journal of Atmospheric and Oceanic Technology
  26(7),pp. 1302-1314
  12
  14Defining the Z-R relationship using gauge rainfall with coarse temporal resolution: Implications for flood forecastingMapiam P.P., Sharma A., Sriwongsitanon N.2014Journal of Hydrologic Engineering
  19(8)
  12
  15A water balance budget for bung Boraphet-A flood plain wetland-reservoir complex in ThailandSriwongsitanon N., Surakit K., Hawkins P.2009Water (Switzerland)
  1(1),pp. 54-79
  6
  16Projections of future rainfall for the upper Ping River Basin using regression-based downscalingSaengsawang S., Pankhao P., Kaprom C., Sriwongsitanon N.2017Advances in Climate Change Research
  8(4),pp. 256-267
  5
  17Flood forecasting system development for the upper Ping River basinSriwongsitanon N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 717-731
  5
  18Runoff estimation using radar and rain gage dataMapiam P.P., Sharma A., Chumchean S., Sriwongsitanon N.202018th World IMACS Congress and MODSIM 2009 - International Congress on Modelling and Simulation: Interfacing Modelling and Simulation with Mathematical and Computational Sciences, Proceedings
  ,pp. 3719-3725
  4
  19Estimation of the IHACRES model parameters for flood estimation of ungauged catchments in the upper Ping River basinSriwongsitanon N., Taesombat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 917-931
  4
  20Improvement of storage-discharge relationships for runoff-routing modelsSriwongsitanon N., Cordery I.1994National Conference Publication - Institution of Engineers, Australia
  3(94 /15),pp. 259-264
  1
  21An evaluation of statistical downscaling techniques for simulating daily rainfall occurrences in the upper Ping river basinCheevaprasert S., Mehrotra R., Thianpopirug S., Sriwongsitanon N.2020Hydrology
  7(3),pp. 1-26
  1
  22Using normalised difference infrared index patterns to constrain semi-distributed rainfall-runoff models in tropical nested catchmentsSriwongsitanon N., Jandang W., Williams J., Suwawong T., Maekan E., Savenije H.H.G.2023Hydrology and Earth System Sciences
  27(11),pp. 2149-2171
  0
  23The Combined Power of Double Mass Curves and Bias Correction for the Maximisation of the Accuracy of an Ensemble Satellite-Based Precipitation Estimate ProductSriwongsitanon N., Kaprom C., Tantisuvanichkul K., Prasertthonggorn N., Suiadee W., Bastiaanssen W.G.M., Williams J.A., Williams J.A.2023Hydrology
  10(7)
  0
  24Flood Prediction for the Bang Pakong River by RUBICON Mathematical ModelSajirawattanakoon W., Sriwongsitanon N.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 193-202
  0
  25Study on NAM Model Parameters for Nan River BasinKooprasert K., Sriwongsitanon N.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 185-192
  0