การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว, "Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 105-110