การจัดการตะกอนและระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "A Water Balance Budget for Bung Boraphet - A Flood Plain Wetland-Reservoir Complex in Thailand", Water, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 54-79