ความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชในบึงบอระเพ็ด

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exนายฉัตรชัย เงินแสงสรวย, exนางสาวนุชจรี ตะทะนะ, "ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณบึงบอระเพ็ด", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย