โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 12 12 0 0
2022 การพัฒนาปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคตามแนวคิดการออกแบบที่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
2020 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนากิจกรรมสืบเสาะความรู้กับการโต้แย้งเพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 โครงการวิจัยการแก้ไขความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริยญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 2 0 0
2016 การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 1 2 0 0
2016 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและออกแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาสะเต็มของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 4 0 0
2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองอย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2015 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 1 1 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง ทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2010 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
2010 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 9 4 0 0
2023 Determinants and Designing a STEM Career Maturity Program for Prospective Teachers: UNNES - Kasetsart University Collaboration Research ผู้ร่วมวิจัย FACULTY OF EDUCATIONUNIVERITAS NEGERI SEMARANG 0 0 0 0
2018 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาเคมี หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 0 0 0
2018 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองด้วยการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลักและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0
2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET หัวหน้าโครงการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 1 0 0
2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2014 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 0 0 0 0
2014 สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
2014 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0