การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2019 exนางกิติศาอร เหล่าเหมมณี, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่บูรณาการกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหมาความรู้ทางวิทยาศาสตร์", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 270-289
Publish Year International Conference 2
2017 exนางกิติศาอร เหล่าเหมมณี, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์", 7th Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2016 exกิติศาอร เหล่าเหมมณี, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seventh Grade Students’ Critical Thinking Ability in Science", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2016) Website: http://www.iset2016.seat.in.th/home.php, 3 มิถุนายน - 5 กันยายน 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย