รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
2015 inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, exรศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง, exนางสาวสุวิชชา รักษศรี, "การพัฒนาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนันทนาการสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5", Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1231-1242