การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและออกแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาสะเต็มของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2018 exนางสาวศิริพร เครือทอง, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Science student teachers' confidence teaching and understanding STEM-related content at the middle school level", The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 19-32
Publish Year National Journal 1
2019 exสุธิดา ศรีมานพ, exพชรวรรณ นิติสิริ, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการนำความรู้เรื่องพลังงานความร้อนไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 74-84
Publish Year International Conference 4
2019 exAssist. Prof. Dr. Chatchai Kruea-In, exPatthapon Wangwan, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้สะเต็มศึกษา", The International Conference for Science Teachers and Educators (ISET) 2019, 8 - 9 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนางสาวศิริพร เครือทอง, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Inquiry-based STEM Activities Created by Science Student Teachers in a Teaching Method Course", 7th CoSMEd (International Conference n Science and Mathematics Education), 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exนางสาวดวงจันทร์ แก้วคงพาน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Elciting Pedagogical Content Knowledge of Pre-service Science Teachers Using the Interview about Instances Technique", 7th CoSMEd (International Conference n Science and Mathematics Education), 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2016 exนางสาวศิริพร เครือทอง, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preservice Science Teachers’ Confidence for teaching STEM : Understanding STEM-related Content at the Secondary Level", 23rd International Conference on Learning, 13 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2016, Vancouver แคนาดา