การพัฒนาโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ