สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ 197, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1053-1058
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining", the 7th World Conference on Educational Science, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก