การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2720-2735
2018 exภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 139-158
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The advantages of Information and Communications and Technology (ICT) in Science Education", The International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET 2018), 7 - 8 สิงหาคม 2018, Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 exนางสาวภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม", 7th International Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย