Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.ม.(ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเสียงที่มีผลต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต้น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 46 Project 10 22 19 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง: นวัตกรรมการจัดอาชีวศึกษาตามแนวคิดเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 เครื่องทอดลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 3 0
  2017 สภาพและแนวทางการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การนำความรู้ภูมิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การทำสำเนาลวดลายที่ทำจากโลหะบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 1 0
  2017 โครงการวิจัยสหสาขา: โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและ ลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสหสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 เครื่องอบปลาแดดเดียวและเครื่องอบแห้งสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 3 0
  2016 เสื้อเกราะสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 เก้าอี้พยุงตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สามารถทรงตัวเวลานั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2559) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2015 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2558) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2015 ของสะสม โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ ๓มิติเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์(หนึ่งก้าวสู่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของไทย) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 หมวกปรับรูปทรงกะโหลกศีรษะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 โปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 คุณลักษณะและภาวะผู้นำของครูอาชีวศึกษาเอกชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ภาวะผู้นำแบบทีม: คุณลักษณะเพื่อการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2012 สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 กล่องแคลเซียมมหัศจรรย์ : นวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องแคลเซียมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การเรียนรู้จากฉลากโภชนาการเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้ว : นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชานวัตกรรมและกระบวนเปลี่ยนแปลงทางอาชีวศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาชีวศึกษาโดยการเขียนอนุทินและการใช้แผนที่ความคิด (Ming mapping) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 มิติทักษะกำลังแรงงานไทยตามการรับรู้ของผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 สภาพปัญหาและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INTERACTION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 Personal Qualifications with Capability in Knowledge Management: Industrial Production Technology หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การยอมรับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในองค์กร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 ความเข้มแข็งของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 12 0
  2009 การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป้นฐานในทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2009 Needs for competency development in the information technology utilization by The Vocational Education Commission college teachers, Bangkok Metropolis ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการความรู้เพื่อประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาของล้านนาสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 กระบวนการเสริมสร้างอาชีพจักสานปลาตะเพียนใบลาน บนพื้นฐานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างยั่งยืน : ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2007 ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 6 2 3 0
  2019 ประเมินโครงการ (Proposal)การให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2018 เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 2 0
  2017 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2017 กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลของศูนย์บ่มเพาะวิสากิจเพื่อการศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2017 ความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผุ้ประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 0 0 0
  2017 โครงการแนวทางการประเมินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนวิมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติระยะต้นแผน ผู้ร่วมวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 1 0 0 0
  2016 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2016 การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช ๓๑ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 การติดตามผลการดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา: ตามแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาคู่มือการประเมินผลโครงการในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ ๕ กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2015 แนวทางการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2015 เครื่องอบปลาแดดเดียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันไทย-เยอรมัน 1 0 1 0
  2015 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วน และเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก และกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2014 การทำสำเนาดิจิตอล๓มิติเพื่อการอนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2012 การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2011 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวโน้มของการดำเนินงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2011 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.) ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร 0 1 0 0