การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชานวัตกรรมและกระบวนเปลี่ยนแปลงทางอาชีวศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาชีวศึกษาโดยการเขียนอนุทินและการใช้แผนที่ความคิด (Ming mapping)