กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 4-19
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น", UNESCO Creative City Forum 2013 , 24 - 26 ตุลาคม 2013, Jeonju สาธารณรัฐเกาหลี