การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน