ประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติระยะต้นแผน