สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554