ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Business Educationcompetencycomputer competencyContemplative educationcritical thinking skillsEffectse-Learninghigher educationinformation literacyInternational programLocal Wisdomnew meaning schemeNigerianovelStudent Interactionstudent learningsufficiency economyTask PerformanceThai foodTrang provinceTransformative learningundergraduate studentsvalue addedvocational and technical educationvocational educationVocational Education Qualificationvocationalismกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการคิดเชิงระบบการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรครอบครัวการจัดการธุรกิจชุมชนการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนการเทียบโอนการบริหารการศึกษาการบริหารจัดการการบริหารจัดการที่ดีการปฏิรูปการศึกษาการประปานครหลวงการประเมินการประเมินผลการประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาอาชีพการพึ่งตนเองการมีชีวิตที่ดีการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน การเรียนรู้การวิเคราะห์เส้นทางการวิจัย การศึกษานอกระบบการศึกษาผู้ใหญ่การสังเคราะห์งานวิจัยการอาชีวศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาคนพิการครูอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ทางอาหารคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตรศึกษาจิตตปัญญาศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะทางสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองธุรกิจศึกษานิสิตครูคหกรรมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดี วิสาหกิจชุมชน เบญจรงค์ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาครประเมินหลักสูตรผู้สูงอายุพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรายวิชาบริโภคศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโรงเรียนขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถนะครูหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนาคตภาพอาชีวศึกษาอาหารไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 235 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 168 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 108 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 104 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 416 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 273 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 143 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)