ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AndragogyBusiness EducationcompetencyComputer CompetencyContemplative educationCOVID-19Critical Thinking Skillseffectse-Learninghigher educationinformation literacyLocal Wisdomnew meaning schemeNigeriaNovelSelf-directed learningStudent Interactionstudent learningsufficiency economyteacher educationTransformative learningvocational and technical educationvocational educationกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มชาติพันธุ์การจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการการประปานครหลวงการประเมินผลการประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนการสอน การเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานการศึกษานอกระบบการศึกษาผู้ใหญ่การสังเคราะห์งานวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาครูอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ทางอาหารคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตรศึกษาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะทางสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเทคโนโลยีชีวภาพธุรกิจศึกษานวัตกรรมนิสิตครูคหกรรมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดี วิสาหกิจชุมชน เบญจรงค์ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาครประเมินคุณภาพภายนอกประเมินหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้บริหารระดับต้นผู้สูงอายุพัฒนาสมรรถนะพัฒนาสังคมภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรฐานการศึกษามายคราฟเมตาเวิร์สโมเดลเชิงสาเหตุรายวิชาบริโภคศึกษารูปแบบรูปแบบการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิสาหกิจชุมชนเวียดนามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมรรถนะสมรรถนะการทำงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว ตราด กัมพูชา เวียดนาม อัตลักษณ์หนังสือเสมือนจริง / เด็กออทิสติก / พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม / ทักษะทางสังคมหลักสูตรหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรฝึกอบรมหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนาคตภาพอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอาชีวศึกษาอาเซียนอาหารไทยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


Persons (ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 249 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 195 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 184 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 494 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 337 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 157 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 33 เรื่อง (Unknown 33 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 105 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)