ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Business EducationCommunity enterprisescompetencycomputer competencyConditionContemplative educationcreative economycritical thinking skillsDiscovery LearningEducation AdministrationEducation developmenteffectse-LearningEmployment Statushigher educationHigher Order Thinking SkillsICT Strategyinfographicsinformation literacyInformation technologyInteractive LearningInternational Conferenceinternational programissuesJob SatisfactionJob SeekingJob Stressknowledge managementLearning InnovationLearning Processlocal economyLocal WisdomManagementNew meaning schemeNigeriaNorth Bangkok CollegeNovelOERParticipationParticipatory Career developmentPrivate Vocational Education TeacherPromotion and Development modelsocial science coursesocial storySourcesStudent Interactionstudent learningsufficiency economyTransformative learningvocational and technical educationvocational educationกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มชาติพันธุ์การจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการการประปานครหลวงการประเมินผลการประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนการสอน การเรียนรู้การศึกษานอกระบบการศึกษาผู้ใหญ่การสังเคราะห์งานวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาครูอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ทางอาหารคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตรศึกษาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะทางสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองธุรกิจศึกษานวัตกรรมนิสิตครูคหกรรมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดี วิสาหกิจชุมชน เบญจรงค์ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาครประเมินหลักสูตรผู้สูงอายุพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรายวิชาบริโภคศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโรงเรียนขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถนะครูหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนาคตภาพอาชีวศึกษาอาหารไทย


Persons (ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 236 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 182 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 178 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 449 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 299 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)