การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์