ประเมินโครงการ (Proposal)การให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)