โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดโฟตอนเดี่ยวที่ผลิตจากจุดควอนตัมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 สารกึ่งตัวนําซิงค์ออกไซด์เจือสารแม่เหล็กสําหรับประยุกต์ ใช้งานทางด้านนาโนเซนเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 39 3 0 0
2018 การตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบไม่ทำลายโดยใช้ไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2018 การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรที่ผลิตโดยกระบวนการเกิดผลึกเหนี่ยวนำด้วยอลูมิเนียมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแกรฟีนจุดควอนตัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2018 การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแกลบรองโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยแสงอินฟราเรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ชั้นล่างต่อผลึกเจอร์เมเนียมที่ปลูก โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดผลึกด้วยอะลูมิเนียมแบบสลับชั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 0 0 0
2016 การจำลองการตอบสนองของสารจัสโมเนตต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยวิธีการฟิสิกส์แบบไม่เชิงเส้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ฟิล์มบางแกรฟีนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยเลเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การประยุกต์ใช้ไมโครริงเรโซเนเตอร์เชิงแสงเป็นเซนเซอร์อนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การวิเคราะห์จลน์การแตกสลายทางความร้อนของสารผสมพอลิบิวทิลีนอะไดเพต – โค – เทเรฟธาเลต/แป้ง ที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ ภายใต้บรรยากาศอากาศและไนโตรเจน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
2011 การทดลองเกมส์เชิงควอนตัมโดยระบบสหสัมพันธ์ของคู่โฟตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2011 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยเลเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 แหล่งกำเนิดเอนแทงเกิลเมนท์โฟตอนในเส้นใยนำแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมโดยใช้เส้นใยนำแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัมผ่านอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์ม CdS/CdTe เพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทีมสำหรับการจัดวางตำแหน่งเชิงรุกในเครื่อง ISA bond ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมสำหรับการจัดวางตำแหน่งเชิงรุกในเครื่อง ISA bond ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกดั 0 0 0 0
2016 Measurements of optical constants (n,k) of Ta2O5/SiO2 thin film by spectral reflectance ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2005 การออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนรัฐบาลผ่านสถาบัน AIT 0 1 0 0