การทดลองเกมส์เชิงควอนตัมโดยระบบสหสัมพันธ์ของคู่โฟตอน

Publish Year International Journal 5
2011 exEkkasit Sakatok, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Entanglement Photons Generated by Spontaneous Parametric Down Conversion Pulse Source", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 172-176
2011 exVanishkorn B, exKusalajeerung C, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPitukwongsaporn S, exJukgoljun, B, exYupapin PP , "Linear and Nonlinear Behaviors of Light in a Silicon Ring Resonator", Microwave and Optical Technology Letters, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 997-1000
2011 exKusalajeerung, C., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPitukwongsaporn, S., exYupapin, P.P., "Nonlinear switching in silicon-based ring resonators", Optical Engineering, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011
2011 exPitakwongsaporn, Santhad, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Tunable Asymmetric Fano Lineshapes in Silicon-Based Microring Resonators with Feedback", Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials (JNOPM)., ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 357-366
2010 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exT. D. Frank , "Stochastic Properties in Bistable Region of Single-Transverse-Mode Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers.", NONLINEAR PHENOMENA IN COMPLEX SYSTEMS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 32-37