สารกึ่งตัวนําซิงค์ออกไซด์เจือสารแม่เหล็กสําหรับประยุกต์ ใช้งานทางด้านนาโนเซนเซอร์

Publish Year International Journal 2
2008 exU. Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Coil-like Shape CNTs by Thermal CVD Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 541-544
2006 inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, "Morphology of Carbon Nanotubes Using Thermal Chemical Vapor Deposition.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006
Publish Year National Conference 1
2008 inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, "Structural and Optical Study of Nano-structured Cds-CBD Thin Films on CdTe Substrates grown by Various Temperatures Deposited", SmartMat08 & IWOFM-2, 22 - 25 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย