การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์ม CdS/CdTe เพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์