การศึกษาผลของฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ชั้นล่างต่อผลึกเจอร์เมเนียมที่ปลูก โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดผลึกด้วยอะลูมิเนียมแบบสลับชั้น

Publish Year International Journal 10
2018 exPanthong, P., exSrisuphaphon, S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S., "High-contrast optical vortex detection using the Talbot effect", Applied Optics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2018, หน้า 1657-1661
2017 exTeanchai Chantakit, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Ultra-high green light transparency coating on 1D photonic crystal structure", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2017 exManorth Kanjanapen, exCherdsak Kunsombat, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Higuchi's Method applied to detection of changes in timbre of digital sound synthesis of string instruments with the functional transformation method", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2017 exKesrisom, K., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Effect of annealing conditions on polycrystalline silicon produced by the inverted aluminium-induced crystallization of amorphous silicon films on glass substrates", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2017 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwanarat, S., exAmiri, I.S., exYupapin, P., "Mid-infrared supercontinuum generation using a siliconracetrack resonator", Applied Physics B: Lasers and Optics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 1-12
2017 exSiriroj, R., exTechidheera, W., exPhatharacom, P., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P., "MICROPROPULSION GENERATION MODEL AND SIMULATION BY WGM ACCELERATION WITHIN A PANDA RING RESONATOR SYSTEM", MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 377-380
2017 exSiriroj, R, exTechidheera, W, exPhatharacom, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P, "Micropropulsion generation model and simulation by WGM acceleration within a panda ring resonator system (vol 59, pg 377, 2017)", MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 2105-2105
2017 exPakdee, U., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwannatus, S., exLimsuwan, P., "Growth of MWCNTs on Flexible Stainless Steels without Additional Catalysts", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017
2016 exPanthong, P, exSrisuphaphon, S, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S, "A study of optical vortices with the Talbot effect", JOURNAL OF OPTICS, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016
2016 exDeachapunya, S, exSrisuphaphon, S, exPanthong, P, exPhotia, T, exBoonkham, K, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Realization of the single photon Talbot effect with a spatial light modulator", OPTICS EXPRESS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 18, กันยายน 2016, หน้า 20029-20035