Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 11 3 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลังในศตวรรษที่ 21 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของ ร่างกายและสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ด้วยการออกกำลังกายสมองและเกมเกม กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายและการ ออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการ ทำงานของร่างกายและสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถาพทางกายสำหรับบุคลากรวัยทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 5 0 0 0
  2014 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 สภาพจัดการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยตารางเก้าช่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2008 การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกโดยการฝึกตารางเก้าช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นวัตกรรมใหม่จากประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 18 2 1 0
  2012 ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 1 0 0 0
  2012 การใช้โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 0 0 0 0
  2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0
  2011 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด 0 0 1 0
  2011 สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15 0 0 0