สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย

Publish Year National Journal 15
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, exนายวราวุธ เดชแล, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 57-75
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, exนายชยกร ปวรทวีสุข, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 76-94
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 95-113
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐวุฒิ สุขศรีงาม, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาภาคกลางของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 55-75
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวผกาวดี สะเภาคำ, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย", สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 145-159
2014 exน.ส.พัชราภา เกิดโภคทรัพย์, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 98-119
2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพรธิพา ตาลเหล็ก, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 30-47
2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนายพิทักษ์ แก้วทองมา, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 48-68
2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลิสา ชำนาญวารี, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 77-96
2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิรินภา เภาโพนงาม, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 58-76
2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 97-116
2013 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย", ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 99-115
2013 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรวิวรรณ ขันทอง, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกของประเทศไทย", ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 53-62
2012 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนายชาตรี สำราญสุข, inดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, "สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลางในประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 38-54
2010 exอเนชา มาสมัคร, inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 237-245