ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้

Publish Year National Journal 1
2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์หลักการพื้อนฐานในการฝึกซ้อม (FITT)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 5-13
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา: คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง กิจกรรมทางกาย กีฬา นันทนาการ สำหรับบุคคลพิเศษ, 5 - 6 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย