ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

"สถานะสุขภาพActive learningAgingAlcohol Consumption Behavioralcohol expectancyASEAN CommunityCardiovascular EnduranceCore CompetencyCOVID-19Critical Thinkingdrinking refusal self-efficacyElderlyElectronic bookevaluationExerciseHealthHealth Behavior Modification Programhealth belief modelhealth literacyHealth-related Physical FitnessHeart Rate RecoveryIntervention MappingKaempferia parvifloraKasetsart University StudentsLactate ThresholdLeisure ActivitiesLife satisfactionMulti-disciplinesNine matrices exerciseNine Matrix ExerciseOlder adultsOne healthphysical activityPhysical educationPhysical Education PedagogyPhysical FitnessPositive and Negative AffectQualitative ResearchQuality of LifeSelf Help Lifting PadSubjective Well-BeingSwimmingSwimming LogsThai Agingกรมควบคุมโรคกระชายดำกระโดดเชือกการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการทรงตัวการรับรู้การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการสอนพลศึกษาการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกิจกรรมนันทนาการเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพความคล่องแคล่วว่องไวความรู้คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยตารางเก้าช่องนันทนาการบันไดลิงประชาคมอาเซียนประเมินหลักสูตรประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรมโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมนันทนาการผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยางยืดระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบโรคพิษสุนัขบ้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขสมรรถนะหญิงวัยรุ่นหลักและวิธีสอนกระบี่กระบองหลักและวิธีสอนพลศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นออทิสติกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

natapong.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797149 ต่อ 432

Avata

ดร. สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

suriyan.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797149ต่อ414

Avata

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

somkid.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428671


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 335 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 258 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 68 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)