ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

"สถานะสุขภาพActive learningAgingAlcohol Consumption Behavioralcohol expectancyASEAN CommunityCardiovascular EnduranceCore competencyCritical thinkingdrinking refusal self-efficacyElderlyElectronic bookevaluationHealthHealth Behavior Modification Programhealth literacyHeart Rate RecoveryKasetsart University StudentsLactate ThresholdLife SatisfactionNine Matrix ExerciseOne Healthphysical activityPhysical educationPhysical FitnessSubjective Well-Beingกรมควบคุมโรคกระชายดำการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการทรงตัวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาการสอนพลศึกษาการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกีฬาดาบไทยกีฬาฟุตบอลเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพความคล่องแคล่วว่องไวความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยคุณภาพชีวิตจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจุดเริ่มล้าเด็กปฐมวัยตารางเก้าช่องทักษะกลไกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนันทนาการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีบันไดลิงบุคลากรประชาคมอาเซียนประเมินหลักสูตรประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรมโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมนันทนาการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพื้นฐานสำคัญสำหรับนักกีฬาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยางยืดระดับกั้นแลคแตทระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบโรคพิษสุนัขบ้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขสมรรถนะหญิงวัยรุ่นหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หลักและวิธีสอนพลศึกษาออทิสติกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์

E-Mail: fedukvs@ku.ac.th Tel.02-5797149ต่อ419

Avata

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

E-Mail: fedunps@ku.ac.th Tel.02-5797149 ต่อ 432


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 126 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 295 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 220 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 66 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)