การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยตารางเก้าช่อง

Publish Year National Journal 1
2012 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยการฝึกตารางเก้าช่อง", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 25-38