ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

Publish Year National Journal 1
2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "องค์ประกอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 169, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 11-16