ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ

Publish Year National Journal 5
2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับนักกีฬา", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 170, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 12-17
2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับนักกีฬา(ต่อ)", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 171, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 14-16
2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "หลักการพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก", วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-17
2015 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "อบอุ่นร่างกาย", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 168, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 7-11
2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exสาลี่ สุภาภรณ์, "ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 45-62