สภาพจัดการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย