การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกโดยการฝึกตารางเก้าช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นวัตกรรมใหม่จากประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2009 exภาคภูมิ พิลึก, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง ขนาดแตกต่างกันที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 101-116
2007 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้คุณภาพสำหรับเด็ก", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 17-27
Publish Year International Conference 1
2007 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exSupaporn Salee, "Improving Autistic Students' Behavior through Matrix of Nine Rectangles Training; A New Innovation in Thailand.", Redesigning Pedagogy : Culture, Knowledge & Understanding Conference 2007, Singapore., 28 - 30 พฤษภาคม 2007, National Institute of Education, 1 Nanyang Walk สาธารณรัฐสิงคโปร์